Dịch Covid-19: "Không có khách Trung Quốc, Hàn Quốc là thiệt thòi".