ĐBSCL chỉ còn trên mực nước biển 0,8m, nguy cơ di tản 12 triệu người