Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói trước quốc hội một đàng nhưng trước báo chí một nẻo