Đặc điểm khiến tên lửa Triều Tiên bị nghi oan là đồ giả