CNBC: Việt Nam là thị trường hàng đầu thu hút các chuyên gia đầu tư thế giới