Chủ tọa lưu ý luật sư vụ 1,5 triệu USD đã tách vụ án khác - Clip: MAI HOA