Chiến đấu cơ Pháp cất cánh để tham gia không kích Syria.