Câu nói ấm lòng của Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân