Câu chuyện tinh giản biên chế và chỉ đạo dứt khoát của Thủ tướng