Các đối tượng sử dụng bom xăng, quả nổ chống đối tại Đồng Tâm