Các bị cáo vụ Đồng Tâm xin giảm án và xin lỗi gia đình 3 cảnh sát hi sinh