“Cả đời làm công tác tổ chức, tôi chưa thấy ai từ chức vì sai phạm”