Business Times: “Điều tồi tệ nhất đối với Việt Nam đã qua”