Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam