Bị cáo Châu Thị Thu Nga trả lời thẩm vấn tại tòa ngày 5-10