Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai họp ứng phó mưa, lũ ở miền Bắc