33 người đầu tiên tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 Nanocovax