Đường 643 tỷ chậm tiến độ, dân than trời vì hít bụi, lội bùn suốt 2 năm

Đường 643 tỷ chậm tiến độ, dân than trời vì hít bụi, lội bùn suốt 2 năm

Đường 643 tỷ chậm tiến độ, dân than trời vì hít bụi, lội bùn suốt 2 năm

Bình luận