Đừng lợi dụng cộng đồng mạng để phục vụ mưu đồ chính trị đen tối!

Đừng lợi dụng cộng đồng mạng để phục vụ mưu đồ chính trị đen tối!

Tên sàm sỡ cô gái trong thang máy chung cư đã vô đạo đức thì những kẻ cố tình dùng những thông tin dơ bẩn này để quàng cho các lãnh đạo cũng vô đạo đức không kém. Chúng lợi dụng vụ việc, sự bức xúc của người dân để lôi kéo sang vấn đề chính trị, hạ uy tín lãnh đạo, gây mất niềm tin trong nhân dân nhằm bôi bẩn rồi tiến tới lật đổ chế độ. 

Bình luận