Đi đường giờ lắm khi tai bay vạ gió phải mấy ông say rượu

Đi đường giờ lắm khi tai bay vạ gió phải mấy ông say rượu

Tự nhiên gây hoạ cho chị xe máy, có cái xe khách kia sao k lao vào gầm xe nằm cho ấm thằng óc chó? Sao ko phi đầu vào cột điện hay thanh sắt j bên đường chết cmn đi cho người khác đỡ khổ    

Bình luận