Dàn xe đặc chủng của mật vụ Mỹ tháp tùng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Hà Nội

Dàn xe đặc chủng của mật vụ Mỹ tháp tùng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Hà Nội

Dàn xe đặc chủng của mật vụ Mỹ tháp tùng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Hà Nội

Bình luận