"Chẳng qua cũng chỉ là một bát cơm" _ mọi muộn phiền trong cuộc sống đều là do chúng ta không dám từ

"Chẳng qua cũng chỉ là một bát cơm" _ mọi muộn phiền trong cuộc sống đều là do chúng ta không dám từ

Cùng là nhận thức đúng thế nhưng do kiến thức của mỗi người, do nhu cầu, do cảm nhận tâm lý… khác nhau nên cùng một sự việc sản sinh những phản ánh và ý thức khác nhau. Ý thức khác nhau lại khiến con người có những hành động khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau.

Bình luận