Chấn chỉnh những bất cập trong các dự án BOT giao thông

Chấn chỉnh những bất cập trong các dự án BOT giao thông

Trong những năm qua, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (gọi tắt là BOT) nở rộ trên khắp cả nước, đem lại những lợi ích trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bình luận