Câu chuyện tinh giản biên chế và chỉ đạo dứt khoát của Thủ tướng

Câu chuyện tinh giản biên chế và chỉ đạo dứt khoát của Thủ tướng

Con số tinh giản đã nhỏ giọt rồi mà điều đáng bàn việc tinh giản biên chế mới chủ yếu là đối tượng về hưu trước tuổi, chưa tinh giản được đối tượng không bảo đảm yêu cầu công việc ra khỏi bộ máy.

Bình luận