A real love: Dù cuộc sống khó khăn đến thế nào thì đó là tình yêu đích thực

A real love: Dù cuộc sống khó khăn đến thế nào thì đó là tình yêu đích thực

No matter how hard the life is insist on it
A true love is great


Dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào Một tình yêu đích thực là tuyệt vời

Bình luận