Việt Nam thực hiện ca ghép phổi đầu tiên từ người cho sống

Việt Nam thực hiện ca ghép phổi đầu tiên từ người cho sống.

Bình luận