Việt Nam thực hiện ca ghép phổi đầu tiên từ người cho sống

Việt Nam thực hiện ca ghép phổi đầu tiên từ người cho sống

Việt Nam thực hiện ca ghép phổi đầu tiên từ người cho sống.

Bình luận