Trên thế giới này có một loại kinh doanh luôn lỗ vốn, chính là tức giận

Trên thế giời này có một loại kinh doanh luôn lỗ vốn, đó chính là tức giận.

 

Bình luận