Tội phạm tập thể, không biết ai là cha cái trứng luôn

Tội phạm tập thể, không biết ai là cha cái trứng luôn

K biết ai là cha cái trứng luôn

Hiếp dâm tập thể loại này phải tử hình

Bình luận