Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 97.400 tỷ đồng trong tháng đầu năm 2017

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 97.400 tỷ đồng trong tháng đầu năm 2017

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong tháng đầu năm 2017, nhìn chung tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN); cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. Cụ thể, tổng thu NSNN tháng 1 ước đạt 97.400 tỷ đồng, bằng 8% dự toán năm, bằng 103,9% so với tháng 1/2016. Trong đó, thu nội địa ước đạt 87.900 tỷ đồng; thu từ dầu thô ước 2.300 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 19.200 tỷ đồng. 

Riêng khoản thu từ xuất nhập khẩu, sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (12.000 tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7.200 tỷ đồng. 

Tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2017 ước 87.250 tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán năm. Theo Bộ Tài Chính, các khoản chi chủ yếu đảm bảo nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 86,2% tổng chi) và chi trả nợ lãi đến hạn (chiếm 10,9% tổng chi). 

Bình luận