Thông điệp của Thủ tướng tại thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam

Thông điệp của Thủ tướng tại thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam

Thủ tướng nhấn mạnh 3 định hướng lớn kêu gọi đầu tư và phát triển nền kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo.

Bình luận