Tài chính kinh doanh sáng - 03/02/2017 - Người Việt chi 330.000 tỷ trong tết; 9.000 doanh nghiệp thành lập trong tháng 1

Tài chính kinh doanh sáng ngày 03/02/2017 với những nội dung chính: Người Việt chi tiêu dùng hơn 330.000 tỷ đồng trong tháng có tết; Gần 9.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1;...

 

Bình luận