Quá trình vận động Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Quá trình vận động Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

 

Quá trình vận động Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc Từ một nước nhận viện trợ để khôi phục phát triển đất nước sau chiến tranh, Việt Nam đã trở thành một thành viên tích cực tham gia vào các cơ chế của Liên Hợp Quốc  

Bình luận