Phối hợp Công an và Quân đội trong đấu tranh chống 'Diễn biến hòa bình'

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”. 

Thấm nhuần lời dạy của Người, trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đang ngày càng trưởng thành, vững mạnh và đoàn kết thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong đó có việc phối hợp trong đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Núp dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, các thế lực thù địch và bọn phản động không ngừng kêu gọi quần chúng nhân dân gây rối, bạo loạn, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Thời gian qua chúng tăng cường thông qua mạng xã hội, với cái gọi là “Chân dung quyền lực” không ngừng bịa đặt, bôi nhọ danh dự, hạ uy tín cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đưa ra những luận điệu xuyên tạc về hoạt động của các cơ quan Công an, Quân đội, hô hào kêu gọi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang.

Bình luận