Miễn phí cấp mới căn cước công dân | VTV24

Miễn phí cấp mới căn cước công dân | VTV24

Từ 10/2/2017 công dân Việt Nam trên 14 tuổi được miễn lệ phí khi làm thủ tục cấp mới thẻ căn cước công dân.

Bình luận