KÍ SỰ 1979: Vạch mặt sự khốn nạn của Đặng Tiểu Bình đòi “dạy cho Việt Nam một bài học"

KÍ SỰ 1979: Vạch mặt sự khốn nạn của Đặng Tiểu Bình đòi “dạy cho Việt Nam một bài học"

KÍ SỰ 1979: Chiến tranh biên giới Việt-Trung gắn liền với tuyên bố xằng bậy của tên lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình lớn tiếng đòi “dạy cho Việt Nam một bài học.” Xem lại kho tư liệu tin tức 40 năm trước, chúng ta nhận thấy lời đe dọa vô giáo dục đó không chỉ được đưa ra một lần nhắm vào Việt Nam mà là một hành động liên tục biện minh gửi tới cộng đồng quốc tế về những gì mà Trung Quốc sẵn sàng làm. Video này vạch mặt cách Đặng Tiểu Bình “rào trước” cuộc chiến xâm lược 

Bình luận