Kho bạc Nhà nước là gì, vai trò ra sao?

Kho bạc Nhà nước là gì, vai trò ra sao?

Kho bạc Nhà nước có vai trò quản lý ngân sách Nhà nước và các quỹ Nhà nước, đồng thời huy động vốn cho ngân sách và cho đầu tư phát triển.

Bình luận