Hiện đại hóa hải quân để bảo vệ chủ quyền

Hiện đại hóa hải quân để bảo vệ chủ quyền

 

Mặc dù nguồn lực đất nước còn hạn hẹp, nhưng trước yêu cầu phát triển hải quân theo hướng hiện đại, với tầm nhìn chiến lược, Đảng và Nhà nước đã có sự đầu tư mạnh mẽ cho Hải quân. Không chỉ cả về biên chế lực lượng mà cả trang bị vũ khí tân tiến nhất, trong đó có đội tàu ngầm hiện đại hàng đầu khu vực.

Bình luận