Xích mích ở trạm BOT Cai Lậy, chém nhau tại Cần Thơ