Xe chạy quá tốc độ, tướng về hưu lăng mạ cảnh sát giao thông