Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch quố chội Sri Lanka