Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chỉ đạo hàng loạt vấn đề nóng