Phúc XO chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện cho khách mang ma túy vào quán karaoke