Phát huy truyền thống ngôi trường mang tên nữ anh hùng dân tộc