Ông Phạm Thế Duyệt nói về bài học gần dân, hiểu dân