Ông Đặng Văn Cảnh phát biểu trước người dân Đồng Tâm khi được thả