'Núp bóng' xây nghĩa trang, cạo trọc 31ha rừng để khai thác than