NHG xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế ở Quảng Ngãi: “Vào mầm non, ra tiến sĩ”