Ngày làm việc thứ 3, Hội nghị Trung ương 8, khóa XII