Lái xe đồng loạt đòi thối 100 đồng, BOT Cai Lậy xả trạm lần 3