Lạ kỳ phố Hà Nội vắng hắt hiu ngày đầu đi làm sau Tết